การขอ สินเชื่อ จากสถาบันการเงินในปัจจุบันกลายเป็นที่นิยมจากบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบ กิจการก็นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะสินเชื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดยรูปแบบของสินเชื่อมีทั้งแบบลอยตัวและคงที่ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เมื่อเราต้องการกู้สินเชื่อเพื่อแบ่งเบาภาระ เช่น การกู้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ หรือใช้เป็นเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการ

สินเชื่อมาตรฐาน ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

สินเชื่อ ประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่คงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ โดยมีระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี
ข้อดี อัตราดอกเบี้ยจะลดลง จากยอดการชำระคืน โดยที่เงินกู้ก็จะลดลงตามไปด้วย หากชำระเงินกู้คืนครบก่อนกำหนดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน)
ข้อเสีย อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย (จึงไม่เป็นประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น)

สินเชื่อ ชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่

สินเชื่อประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดช่วงระยะเวลาตามข้อตกลง จะช่วยให้ยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณไม่ต้องเพิ่มขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา คุณจะเสียผลประโยชน์ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลดลง เพราะยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณจะไม่ลดลงตามอัตราดอกเบี้ย

ข้อดี อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น จากยอดการชำระคืน โดยที่เงินกู้ของคุณจะไม่สูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อเสีย อัตราดอกเบี้ยต่ำลง จากยอดการชำระคืน โดยเงินกู้ของคุณจะไม่ต่ำลงตามไปด้วย ไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก

สินเชื่อ ชนิดแบบผสม

สินเชื่อ ประเภทนี้โดยส่วนมากจะเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงแรกเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มี ความสนใจในอัตราดอกเบี้ยที่สามารถได้ทั้งแบบอัตราคงที่หรือแบบมีคงระดับ เพดาน แต่อัตราดอกเบี้ยต่ำจะสามารถใช้ได้เพียงช่วงแรกก่อนที่จะต้องเปลี่ยนไปเป็น แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจะสูงหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่เดิมก็ได้

ข้อดี ส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสนอที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้าในช่วงแรก หากการชำระคืนเงินกู้อยู่ในช่วงที่ใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงแรก จะสามารถลดเงินต้นลงได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย จากยอดการชำระคืนเงินกู้จะเพิ่มขึ้นหลังจากใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

Site Footer